Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce

Witamy na stronie GCKiB w Czarnej Dąbrówce
Polish English German Russian

Jesteś tutaj:

Kalendarz Wydarzeń

« Czerwiec 2019 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
wtorek, 03 lipiec 2018 14:19

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso­bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą­dzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania  danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1) Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Czarnej Dąbrówce jest: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce, ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka, telefon:  +48 598212014, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2) Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania  danych osobowych w zakresie działania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce, a także przysługujących  uprawnień, można kiero­wać  wobec Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce za pomocą adresu poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dą­brówce - przetwarza  dane oso­bowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4) Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Czarnej Dąbrówce;

b)      realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce;

c)       w pozostałych przypadkach  dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 4 odbiorcami danych oso­bowych mogą być:

a)       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obo­wiązującego prawa;

b)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteką w Czarnej Dąbrówce przetwa­rzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowią­zują­cego prawa.

7) W związku z przetwarzaniem  danych osobowych przysługują  następujące uprawnienia:

a)       prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nie­prawidłowe lub niekompletne;

c)       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

-        dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-        osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

-        osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-        dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

-        dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z prze­pisów prawa;

d)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

-        osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-        przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

-        Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

-        osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustale­nia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec pod­stawy sprzeciwu;

e)       prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-        przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

-        przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;   

f)       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następu­jące przesłanki:

-        zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawo­wania władzy publicznej przez Administratora,

-        przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów re­a­lizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nad­rzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na prze­twarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), zainteresowanemu  przysługuje  prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego do­konano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Centrum Kul­tury i Bibliotece w Czarnej Dąbrówce  danych osobowych, przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie  danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11) Podanie przez  danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwa­rzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12) Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Czytany 221 razy

Skomentuj

Ogłoszenia

WDK Jasień

Losowe Zdjęcia

Statystyki

DzisiajDzisiaj460
WczorajWczoraj1106
W tym tygodniuW tym tygodniu1566
W tym miesiącuW tym miesiącu32452
OgółemOgółem2047857

Nasz Adres

 GCKiB Czarna Dąbrówka
  • ul. Bytowska 10
  • 77-116 Czarna Dąbrówka
 tel. (059) 82-12-014
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 

Aktualności GCKiB

Mapa Dojazdu

Napisz do nas